• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Gemeng Ell

Avis au public - approvisionnement d’eau

Mir bieden Iech weiderhin méiglechst spuersam mat dem Drénkwaasser ëmzegoen. D' Urgence ass wuel rofgestuuft, mee d' Situatioun ass nach Alles anescht wéi normal.

Nous vous prions de bien vouloir économiser la consommation d'eau potable. Bien que l'urgence fut levée, la situation reste précaire.

logo Klimapakt - meng Gemeng engagéiert sechLogo - Réidener KantonLes forêts de la commune d'Ell sont certifiés PEFC

Raider Online