• 1

 

Liwwerservice an der Gemeng Ell 

Als Partnergemeng vum Bummelbus ass et ab e Méindeg, dem 23. Mäerz 2020 méiglech vun engem prompten Liwwerservice ze profitéieren. 

Alleguer d’ Awunner aus der Gemeng Ell déi iwwer 65 Joer all sinn, oder awer och all déijéineg wou ënnert enger Krankheet leiden an geschützt musse gi, kënnen vun dësem Hausliwwerservice mat den néidegsten Liewensmëttelen profitéieren. Hei besteet d’Méiglechkeet an enger Lëscht +/- 40 Produkter auszewielen fir esou heem bei d’Dir beliwwert ze ginn.

D’Bestellung kann ab e Méindeg per Mail ob abokescht@fpe.lu oder einfach iwwer Telefon ënnert de Nummer 26 80 35 80 gemaach ginn.

D’Rechnung kënnt vum Forum pour l’emploi a gëtt iwwert de Postwee  verschéckt. A kengem Fall brauch boer bezuelt ze ginn.

Den entspriechenden Formulaire kritt dir och an är Bréifkëscht.

De Schäfferot vun der Gemeng Ell

  

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)