• 1

 

Avis vun der Par Atertdall

D' Par Atertdall deelt mat, dass fir Nationalfeierdag dëst Joer aus bekannte Grënn keng Te Deum-Feieren an eise Kierche wäerten gehale ginn.
Ab dem Weekend vum 20. Juni wäerten erëm reegelméisseg Massen stattfannen an zwar ausschliisslech an de Kierchen zu Biekerech, Ell, Groussbus, Préizerdaul, Réiden (hei all Sonndeg owes, wéi gewinnt), Useldeng, Viichten a Wal. All Informatiounen heizou op dem Internetsite https://web.cathol.lu/1/paroisses/par-atertdall-sainte-claire (ab e Samschdeg).
All dës Kierchen ginn no den Reegele vun der Santé amenagéiert. 

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)