• 1

 

Loftopnamen Nordliicht TV

Nordliicht TV krut vun der Gemeng eng Autorisatioun fir mat enger Drone Loft-Opnamen ze maachen. Wann dir also ab dem 24ten Juni bis de 17. Juli eng Drone um Himmel gesitt, kënnt dir dovun ausgoen dass et Nordliicht TV ass.
Keng Angscht, et geet nit em äre Privat-Besëtz, déi eenzel Gemengen aus dem Réidener Kanton gi mat dëse flotte Biller an engem Reportage op hirer Antenne "Nordliicht TV" virgestallt.


 

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)