Neijooschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijooschdag
Asammle vu Chrëschtbeemercher
Theater 2018 - A vendre (Musik Gemeng Ell)
Vollmoundwanderung - Syndicat d'Intiative
Theater 2018 - A vendre - Musik Gemeng Ell
Theater 2018 - A vendre - Musik Gemeng Ell
Kannerfuesbal Jeunesse Atertdaul
Hingerjucksbal / Spuerveräin Rued
Buergbrennen Koulbich & Rued
Randonnée VTT et Marche populaire
Buergëmzuch a Buerbrennen ELL
Tournoi / DT ELL
Hobby-& Konschtmaart / DT ELL
Owidomm's Bal 2018-Après-Ski
Solidaritéitsiessen Fraen a Mammen & Par Atertdall
Grouss Botz
Kaffi / Fraen a Mammen
Kiermes zu Kleng-Elcher Hämmelmarsch & Kiermesapéro - Kommioun zu Réiden
Meenuecht / CDJ ELL
Gala Concert / Musik Gemeng ELL
8e Oldies Night / SC ELL
Duerffest zu Rued / Spuerveräin Rued
Motor Randonnée / Spuerveräin Rued
Hämmelsmarsch / Musik & Pomjeeën Kiermesbal CDJ Koulbich
Kiermes zu Koulbich
Fête des voisins / Commission d'intégration & Syndicat d'Initiative
21e Randonnée L.Didier / SC ELL
Te DEUM
Schlassfest Koulbich
Schlassfest Koulbich
Kiermesweekend ELL
Kiermes zu ELL
Liesowend
Mexikaneschen Owend / CDJ Koulbich
ELLteren Rentrée
Hämmelsmarsch / Chorale
Puzzle-Championnat
Kiermes zu Rued
Halloween Kannerbal / ELLteren
ELLoween Party / SC ELL
Allerhelljen
Allerséilen
Versammlung Manifestatiounskalenner
Quiz-Owend
Fête des Moules / SC ELL
Traipenowend / DT ELL
Adventsmaart & Niklosfeier CDJ & Syndicat d'Initiative
Housekerbal / CDJ ELL
Interclubchampionnat / DT ELL
Sylvester
Neijooschdag
Randonnée VTT
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijooschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijooschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijooschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijooschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester