Info Stuff Redange

Gratis Berodung fir d' Bierger aus dem Réidener Kanton

43, Grand-Rue

L-8510 Redange/Attert

Energieatelier

-          Energie Spueren an erneierbar Energien (Sonn, Holz, Wand a Waasser)

-          Gesond a nohalteg bauen a renovéieren, de Choix vum richtegen Material

-          Berodung zu Fiichtegkeet a Schimmel

-          Staatlech a kommunal Subsiden fir Sanéierung, Neibau an erneierbar Energien

Telefon: +352 26 62 08 01


Waasserhaus https://www.attert.com

-          Kampagne “ouni Pestiziden” a “Blummewisen”

-          Drénkwaasserqualitéit a Reewaassergestioun

-          Themeweeër

-          Pedagogesch Aktivitéiten (Féierungen, Excursiounen, Kraiderwanderungen,...)

Telefon: +352 26 62 08 08


Klimapakt

-          Nohalteg Mobilitéit: qualitativen ëffentleche Verkéier, besser Infrastrukturen fir Vëlosfuerer & Foussgänger

-          Regional & laangliefeg Produkter akafen

-          Biergerbedeelegung fir eng klimafrëndlech Gemeng

-          Kommunikatioun & Aktiounen

Info Stuff Rédange/Attert - Waasserhaus Energieatelier Eurosolar a Villes méi


Infostuff vu baussen 43, Grand-Rue, L-8510 Redange