• 1

 

Campagne Unicef

 

d' UNICEF informéiert:

Mir wollten Iech heimat doriwwer informéieren, datt d’UNICEF d‘nächst Woch (ab dem 5ten Abrëll 2021 bis den 10ten Abrëll 2021 inclus) mat senger ‚Porte à Porte‘ Campagne weiderfiert, dëst selbstverständlech am Respekt vun de Gestes barrières.

Bei dëser Campagne gi mir bei d’Leit schellen, fir se iwwert eis Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun eiser Organisatioun ze ginn. Dëst iwwert en Tablett.

Dëst ass eng speziell Zäit vir jiddereen, ma et ass awer esou datt dës Campagne fir eis als Organisatioun enorm wichteg ass. Mir sinn op eis reegelméisseg Spender ugewise vir eis Aarbecht fir d’Kanner iwwerhaapt kënnen ze maachen, dëst virun allem an enger weltwäiter Krisesituatioun wéi där heiten.

Mir hunn all déi néideg Mesure geholl, vir d’Sécherheet vum Public an eise Mataarbechter ze garantéieren. Eis Leit sinn instruéiert ginn, wéi si sech ze verhalen hunn a folgend Moossname goufen en place gesat:

  • Eis Mataarbechter hunn en Teppech vun 2 m dobäi, dee si bei der Hausdier ausrulle fir ze weisen datt si deen néidegen Ofstand anhalen.
  • Si hunn Masken un an Desinfektiounsmëttel derbäi.
  • Fir datt den Donateur seng Domiciliatioun ka validéieren, huet en bis elo ëmmer misse vun Hand op dem Tablett ënnerschreiwen. Fir de Kontakt op e Minimum ze reduzéieren, huet den Donateur elo 2 Méiglechkeeten:
    • Entweder kritt en e Verifizéierungsscode per SMS geschéckt, deen en eisem Mataarbechter gëtt vir esou direkt an ouni Kontakt seng Domiciliatioun z‘aktivéieren.
    • Wann den Donateur dëst net wëll oder ka maachen, bleift nach ëmmer d’Méiglechkeet, mat sengem Stëft op der Tablett z‘ënnerschreiwen. An deem Fall gëtt d‘Tablett virdrun desinfizéiert .

Weiderhi sinn och eis allgemeng Informatioune gülteg, wéi een eis Leit als Mataarbechter vun der UNICEF kann identifizéieren:

  • Si huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen
  • Si kënnen sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder an eng Sécherheetswest mat eisem Numm a Logo un.
  • D’Inscriptioun gëtt, wéi gesot, iwwert eng Tablett gemaach an net op Pabeier.


 

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)