Grouss Botz
Grouss Kleedersammlung
Kommioun zu Réiden
Liesowend am Manège zu Kolpech S.I. Ell
Kiermes zu Ell
Mexikanischen Owend
Schlassfest
Quizowend
Träipenowend
Asammele vu Chrëschtbeemercher
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Marche populaire SCEll
Balade nocturne - SI ELL
Grouss Botz duerch d'Gemeng
After Work zu Kolpech
Kiermes zu Kleng-Elchert
Grillfest beim Pompjeesbau zu Koulbich
Présentation Klimabonus
Fête de la Musique
National Feierdag
Kirmes zu Kolpech
Open-Air Kino
Vëlo-Summer
Kiermes zu Ell
Vëlo-Summer
Fête des voisins à Ell - Noperfest 2022 zu Ell Centre Camille Ney