***ANNULÉ***ELLteren / Rentrée
Mexikaneschen Owend / CDJ Koulbich
***ANNULÉ***Kiermesbal zu Rued / Ënnert de Rieder
***ANNULÉ***Hämmelsmarsch / Chorale
***ANNULÉ***Puzzle Championnat / DT Ell
***ANNULÉ***Kiermesapéro / Oldtimer Gecken Rued-Ënnert de Rieder
Kiermes zu Rued
***ANNULÉ***Halloween Kannerbal / ELLteren
***ANNULÉ***Elloween Party / SC Ell
Allerhelljen
Allerséilen
***ANNULÉ***Quizowend / Musik Gemeng Ell
Versammlung Manifestatiounskalenner
***ANNULÉ***Fête des Moules
***ANNULÉ***Whistowend / DT Ell
***ANNULÉ***Träipenowend / DT Ell
***ANNULÉ***Housekerbal / CDJ Ell
Chrëschtdag
***ANNULÉ***Interclubchampionnat / DT Ell
Stiefesdag
Sylvester
Neijoerschdag
Asammele vu Chrëschtbeemercher
Marche Populaire SCELL
Eng Äerd
Grouss Botz
Grouss Kleedersammlung
Kommioun zu Réiden
Liesowend am Manège zu Kolpech S.I. Ell
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester