• 1

 

Ausdeele vu Valorlux Tuten

Eng gutt Noriicht fir vill Leit, an Zukunft braucht dir nit extra op d'Gemeng ze rennen, fir just ee Rouleau blo Tuten (Valorlux) sichen ze kommen.

De Schäfferot huet decidéiert dass 2 mol am Joer, jeeweils 2 Rouleauen der bloer Tuten un all Stot verdeelt ginn. Dëst wäert am Mäerz an am September geschéien, dee Moment wou de Gemengebuet Inform' Ell ausgedeelt gëtt.

Natierlech kënnt dir op d' Gemeng nach Tute siche kommen, sollten déi 4 Rouleauen pro Joer nit duergoen.

Mir wollten Iech och matdeelen, dass fir déi gro Poubelle keng nei Vignette verschéckt ginn, vu dass d'Ëmstellung op déi nei Poubelle jo virun der Dier steet. Dir kritt och nach weider Informatiounen dozou an noer Zukunft.

 


 

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)