• 1

 

Convocation du Conseil Communal

Avis à la population

Route barrée du 04 octobre au 01 novembre 2021 dans la rue « Haaptstrooss » à Ell


En raison des travaux d’infrastructure, la rue « Haaptstrooss » à Ell sera barrée et toute circulation y sera interdite dans les deux sens à hauteur de la rue « An der Hiel » à partir du 4 octobre jusqu’au 1 novembre 2021.
La déviation sera menée par la N22 et le CR303. Le schéma y relatif se situe en bas du présent article.
La rue « an der Hiel » ainsi que les chemins à travers champs sont interdits à la circulation et un contrôle régulier sera effectué pour garantir le respect du règlement de circulation.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Mitteilung an die Bevölkerung – Straßensperrung der « Haaptstrooss » in Ell vom 04. Oktober bis zum 01. November 2021


Wegen Infrastrukturarbeiten ist die „Haaptstrooss“ in Ell vom 04. Oktober bis zum 01. November 2021 auf Höhe der Straße „an der Hiel“ in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über die N22 und die CR303. Untenstehendes Schema veranschauligt die Umleitung.
Die Straße „an der Hiel“ wie auch die Feldwege sind für den Verkehr gesperrt. Regelmäßige Kontrollen werden stattfinden, um sicherzustellen, dass das Verkehrsgesetz eingehalten wird.
Vielen Dank für ihr Verständnis 

Solar Challenge

 
Et ass de Verdéngscht vun eise Bierger a speziell och eise Baueren, dass d' Gemeng Ell de Solar Challenge an der Kategorie "quantitatif" fir sech entscheede konnt. De "Prorata" vun der nei installéierter Photovoltaïque Leeschtung zu de Wunngebaier, tëschen dem 1te Juli 2019 an dem 1 Mäerz 2021, louch bei eis an der Gemeng am héchsten.
De Réidener Kanton konnt déi regional Wäertung fir sech entscheeden.
D' Gemeng Kiischpelt gouf mat hirem „Solar Wandrad“ nominéiert als Gewënner vun dem Defi fir den innovatiivste Projet.
Mir haten déi grouss Éier, dass d' Madame Minister, Carole Dieschbourg (Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable) an den Här Minister, Claude Turmes (Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire) de 16. September 2021 op Ell koumen, fir eis an deenen aner 2 Gewënner ze felicitéieren.
De Gewënner konnt mat Myenergy ee Video ophuelen fir d' Thema Photovoltaïque ervirzehiewen an ze valoriséieren. Dir fannt de Video just iwwert dësen Zeilen.
Fir dass mir an enger noer Zukunft vun de fossille Brennstoffer fortkommen, musse mir all nach eng Schëpp drop leeën an nach méi PV Anlagen installéieren.
Mir erënneren drun dass dir zousätzlech zu de Staats Subsiden och nach eng uerdentlech Hëllef vun der Gemeng bäigesteiert kritt. Anlagen mat Eege-Versuergung ginn ëmmer méi interessant, dëst hu mir well méi oft héieren. Mir wäerten et nit verpassen Iech och zu dësem Thema weider Informatiounen zoukommen ze loossen.
Den Energie Atelier zu Réiden a Myenergy stinn Iech mat kompetenter Berodung, déi zudeem nach gratis ass, zur Verfügung!
 
 


Inform' Ell N° 3/2021

 

  

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)