Neijoerschdag
Asammele vu Chrëschtbeemercher CDJ; Oldtimer Gecken; Ënnert de Rieder
Vollmound Wanderung 2020 Syndicat d'initiative
Stamminee beim Margot Commission d'intégration
Apèro CDJ Koulbich
Theater zu Ell - D' Klengelcherter Patent
Liichtfeier/ Fraen a Mammen & Par Aterdall
Theater zu Ell - D'Klengelcherter Patent
Theater zu Ell - D'Klengelcherter Patent
Randonnée VTT & Marche Populaire SCELL
Fuesonndig
Fuesbal beim Margot SC Ell
Fuesméindig
Buergbrennen Koulbich & Rued CDJ / Ënnert de Rieder
Buergëmzuch a Buergbrennen Ell / CDJ Ell
Solidaritéitsiessen Fraen a Mammen & Par Aterdall
Hobby-& Konschtmaart / DT Ell
Uebstbam-Schnëttcours Syndicat d'initiative
Owidomm's Bal / CDJ Koulbich
Grouss Botz
Gala Concert / Musik Gemeng Ell
Kaffi / Fraen a Mammen
Ouschtersonndig
Meenuecht CDJ Ell
1.Mee
Kiermesapéro / CDJ Koulbich / Hämmelsmarsch
Kommioun zu Réiden
Kiermes zu Kleng-Elchert
Pilgerdag Par Aterdall St.Claire
Christi Himmelfahrt
Päischtsonndig
Kiermesapéro / CDJ Koulbich / Hämmelsmarsch / Musik & Pomjeeën
Kiermes zu Koulbich
Café des langues
Maria Himmelfahrt
***ANNULÉ***Traktertreffen / Oldtimer Gecken Rued
Kiermesweekend zu Ell
Kiermes zu Ell
***ANNULÉ***ELLteren / Rentrée
Mexikaneschen Owend / CDJ Koulbich
***ANNULÉ***Kiermesbal zu Rued / Ënnert de Rieder
***ANNULÉ***Hämmelsmarsch / Chorale
***ANNULÉ***Puzzle Championnat / DT Ell
***ANNULÉ***Kiermesapéro / Oldtimer Gecken Rued-Ënnert de Rieder
Kiermes zu Rued
***ANNULÉ***Halloween Kannerbal / ELLteren
***ANNULÉ***Elloween Party / SC Ell
Allerhelljen
Allerséilen
***ANNULÉ***Quizowend / Musik Gemeng Ell
Versammlung Manifestatiounskalenner
***ANNULÉ***Fête des Moules
***ANNULÉ***Whistowend / DT Ell
***ANNULÉ***Träipenowend / DT Ell
***ANNULÉ***Housekerbal / CDJ Ell
Chrëschtdag
***ANNULÉ***Interclubchampionnat / DT Ell
Stiefesdag
Sylvester
Neijoerschdag
Asammele vu Chrëschtbeemercher
Marche Populaire SCELL
Eng Äerd
Grouss Botz
Grouss Kleedersammlung
Kommioun zu Réiden
Liesowend am Manège zu Kolpech S.I. Ell
Kiermes zu Ell
Mexikanischen Owend
Schlassfest
Allerhelljen
Allerséilen
Quizowend
Träipenowend
Sylvester
Neijoerschdag
Asammele vu Chrëschtbeemercher
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Marche populaire SCEll
Balade nocturne - SI ELL
Grouss Botz duerch d'Gemeng
After Work zu Kolpech
Kiermes zu Kleng-Elchert
Grillfest beim Pompjeesbau zu Koulbich
Présentation Klimabonus
Fête de la Musique
National Feierdag
Kirmes zu Kolpech
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen
Allerséilen
Sylvester
Neijoerschdag
Allerhelljen