Neijoerschdag
Asammle vu Chrëschtbeemercher/CDJ
Staminee/ Commission d'intégration
Vollmount Wanderung 2019 / Syndicat d'initiative
Apéro / CDJ Koulbich
Theater / Musik Gemeng ELL
Theater / Musik Gemeng ELL
Theater / Musik Gemeng ELL
Tournoi / DT ELL
Randonnée VTT
Randonnée VTT & Marche Populaire/SC ELL
Fuessonndig
Buergbrennen Koulbich & Rued
Buergëmzuch a Buergbrennen ELL
Solidaritéitsiessen Fraen a Mammen & Par Atertdall
Hobby-& Konschtmaart / DT ELL
Owidomm's Bal / CDJ Koulbich
Grouss Botz
Gala Concert / Musik Gemeng ELL
Ouschtersonndig
Kaffi / Fraen a Mammen
Visite Thillenvogtei Syndicat d'Initiative
Meenuecht / CDJ ELL
1.Mee
Kiermes zu Kleng-Elcher Hämmelsmarsch & Kiermesapéro
Oldiesnight / SCELL
Christi Himmelfahrt
Päischtsonndig
Fête des voisins / Commission d'intégration & Syndicat d'Initiative
Te Deum
Nationalfeierdag
Hämmelsmarsch/Musik&Pomjeeën Kiermesbal/CDJ Koulbich
Kiermes zu Koulbich
Schlassfest Koulbich
Schlassfest Koulbich
Traktertreffen / Oldtimer Gecken Ruedt
Maria Himmelfahrt
Kiermesweekend zu ELL
Kiermes zu ELL
ELLteren Rentrée
Mexikanischen Owend / CDJ Koulbich
Leader Projet - Manège Colpach
Kiermesbal zu Rued
Hämmelmarsch/Kiermes Rued/ Chorale
Puzzle Championnat /DT ELL
Kiermesapéro zu Rued
Helloween Kannerbal / ELLteren
ELLoween Party / SC ELL
Allerhelljen
Allerséilen
Versammlung Manifestatiounskalenner
Quizowend / Musik Gemeng ELL
Fête des Moules / SC ELL
Whistowend / DT ELL
1. Workshop Manège
Träipenowend DT ELL
Adventsmaart & Niklosfeier CDJ & Syndicat d'Initiative
Housekerbal / CDJ ELL
Chrëschtdag
Interclubchampionnat / DT ELL
Stiefesdag
Sylvester
Neijoerschdag
Asammele vu Chrëschtbeemercher CDJ; Oldtimer Gecken; Ënnert de Rieder
Vollmound Wanderung 2020 Syndicat d'initiative
Stamminee beim Margot Commission d'intégration
Apèro CDJ Koulbich
Theater zu Ell - D' Klengelcherter Patent
Liichtfeier/ Fraen a Mammen & Par Aterdall
Theater zu Ell - D'Klengelcherter Patent
Theater zu Ell - D'Klengelcherter Patent
Randonnée VTT & Marche Populaire SCELL
Fuesonndig
Fuesbal beim Margot SC Ell
Fuesméindig
Buergbrennen Koulbich & Rued CDJ / Ënnert de Rieder
Buergëmzuch a Buergbrennen Ell / CDJ Ell
Solidaritéitsiessen Fraen a Mammen & Par Aterdall
Hobby-& Konschtmaart / DT Ell
Uebstbam-Schnëttcours Syndicat d'initiative
Owidomm's Bal / CDJ Koulbich
Grouss Botz
Gala Concert / Musik Gemeng Ell
Kaffi / Fraen a Mammen
Ouschtersonndig
Meenuecht CDJ Ell
1.Mee
Kiermesapéro / CDJ Koulbich / Hämmelsmarsch
Kommioun zu Réiden
Kiermes zu Kleng-Elchert
Pilgerdag Par Aterdall St.Claire
Christi Himmelfahrt
Päischtsonndig
Kiermesapéro / CDJ Koulbich / Hämmelsmarsch / Musik & Pomjeeën
Kiermes zu Koulbich
Café des langues
Maria Himmelfahrt
***ANNULÉ***Traktertreffen / Oldtimer Gecken Rued
Kiermesweekend zu Ell
Kiermes zu Ell