Grouss Botz
Grouss Kleedersammlung
Kommioun zu Réiden
Liesowend am Manège zu Kolpech S.I. Ell
Kiermes zu Ell
Mexikanischen Owend
Schlassfest
Quizowend
Träipenowend
Asammele vu Chrëschtbeemercher
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Theater Ell - Et fiert keen Zuch éierens hin !
Marche populaire SCEll
Balade nocturne - SI ELL
Grouss Botz duerch d'Gemeng
After Work zu Kolpech
Kiermes zu Kleng-Elchert
Grillfest beim Pompjeesbau zu Koulbich
Présentation Klimabonus
Fête de la Musique
Kirmes zu Kolpech
Open-Air Kino
Vëlo-Summer
Kiermes zu Ell
Vëlo-Summer
Fête des voisins à Ell - Noperfest 2022 zu Ell Centre Camille Ney
Kanner Halloweenbal ELL'teren
Elloween Part I
Elloween Part II
Quiz-Owend Musik Gemeng Ell
Mullenowend SC Ell
Puzzle-Championnat DT Ell
Freck den Houseker
Asammele vu Chrëschtbeemercher
Theater Musik Gemeng Ell
Theater Musik Gemeng Ell
Theater Musik Gemeng Ell
Theater Musik Gemeng Ell
Filmowend SC Ell
Marche populaire SCELL
Gala Concert
Grouss Botz
Lokale Second Hand- an Hobbymaart
Kiermes zu Kolpich
Virowend National Feierdag
Festiv' Ell am wëlle Westen
Vëlossummer
Vëlossummer