• 1

 

AVIS - Réorganisation de la collecte publique

Chères citoyennes, chers citoyens,

Le collège échevinal de la commune d’Ell, tient à vous informer que suite à l’évolution de la crise sanitaire COVID-19, le Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets (SIDEC) a été obligé d’interrompre leur projet de la réorganisation de la collecte publique, initialement prévu à débuter le 1er juillet 2020.

Par conséquent, la distribution des nouvelles poubelles, ainsi que l’enlèvement des poubelles usagées a été suspendu. Un courrier d’information sur la reprise du projet avec indication des nouvelles dates de distribution et d’enlèvement vous sera distribué dans les prochains jours.

Ainsi, la mise en œuvre des nouvelles collectes est prévue pour le mois d’octobre 2020.

Cette suspension a entraîné un changement concernant les dates de la collecte des poubelles. Sur le recto du présent avis vous trouverez les nouvelles dates d’enlèvement à partir du mois d’octobre 2020. Par ailleurs, nous vous informons que le vidage de la poubelle grise sera assuré hebdomadairement jusqu’à octobre 2020.

Pour toute information supplémentaire et pour la consultation du nouveau calendrier des déchets, nous renvoyons vers le site du SIDEC (www.sidec.lu).

 

Merci pour votre compréhension.

Ell, le 17 juin 2020

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ell

_________________________________________________________________________________

AVIS - Réorganisation de la collecte publique

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

De Schäfferot vun der Gemeng deelt Iech mat dass opgrond vun der aktueller sanitärer COVID-19 Kris de Projet vun der Reorganisatioun vun de Poubellen vum Syndicat intercommunal pour la Gestion des déchets (SIDEC) ënnerbrach gouf.

D’Verdeele vun de neie Poubellen, sou wéi d’Asammele vun den ale Poubelle konnt net wéi geplangt stattfannen a soumat ass et net méiglech de Projet vun der neier Collecte den 1. Juli 2020 ze starten. En Informatiounsbréif iwwert d’Reprise vum Projet, mat Indikatioun zu de néien Datumer fir d’Verdeelung an Asammele vun de Poubellë gëtt deemnächst un all Ménage verdeelt.

De Start fir d’Ëmsetzung vum néien Offallsystem ass fir Oktober 2020 geplangt.

Des Weideren, hunn d’Ëmstänn dozou gefouert d’Datumer vun der Offallsammlung geännert hunn. Op der Récksäit vun dësem Avis fannt dir en Kalenner mat de néien Datumer ab Oktober 2020. Ausserdeem, weise mir Iech drop hin dass d’Sammlung vun der groer Poubelle bis Oktober 2020 weiderhinn all Woch Mëttwochs stattfënnt.

Fir all weider Informatioun  verweise mer op den Internetsite vum SIDEC (www.sidec.lu), op deem Dir och eng aktualiséiert Versioun vum Kalenner fannt.

Merci fir Äert Verständnis.

Ell, de 17. Juni 2020

De Schäfferot vun der Gemeng Ell 

Ouverture Sidec Redange

Communication du SIDEC: Nous sommes au plaisir de vous informer qu’à partir du mardi, 9 juin 2020, tous les parcs à conteneurs du SIDEC seront de nouveau à la disposition des usagers suivant un horaire unique pour toutes les installations, à savoir de mardi à vendredi de 9.00 – 11.45 et de 13.00 – 17.00 hrs. ainsi que les samedis de 9.00 – 16.00 hrs. 

Avis vun der Par Atertdall

D' Par Atertdall deelt mat, dass fir Nationalfeierdag dëst Joer aus bekannte Grënn keng Te Deum-Feieren an eise Kierche wäerten gehale ginn.
Ab dem Weekend vum 20. Juni wäerten erëm reegelméisseg Massen stattfannen an zwar ausschliisslech an de Kierchen zu Biekerech, Ell, Groussbus, Préizerdaul, Réiden (hei all Sonndeg owes, wéi gewinnt), Useldeng, Viichten a Wal. All Informatiounen heizou op dem Internetsite https://web.cathol.lu/1/paroisses/par-atertdall-sainte-claire (ab e Samschdeg).
All dës Kierchen ginn no den Reegele vun der Santé amenagéiert. 

AVIS

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

De Schäfferot vun der Gemeng Ell deelt Iech mat dass d’Büroe vun der Gemeng fir de Public ab dem 25. Mee 2020 erëm zu de gewinnten Zäiten op sinn.

D’Ëffnungszäite vun der Gemeng sinn:

 

Méinden

8.15 - 11.45

Mëttwoch

8.15 - 11.45

Donneschden

14.00 - 18.30

Freiden

8.15 - 11.45

 

Mir erënneren drun dass nach ëmmer déi virgeschriwwe Virsiichtsmoossnamen ze respektéiere sinn.

Merci fir Äert Verständnis.

 

Ell, de 15 Mee 2020

De Schäfferot vun der Gemeng Ell

 

 


 

AVIS

Chères citoyennes, chers citoyens,

 

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ell vous informe que les bureaux de l’administration sont de nouveau ouverts pour le public à partir du 25 mai 2020 pendant les heures d’ouvertures habituelles :

 

Lundi

8h15 - 11h45

Mercredi

8h15 - 11h45

Jeudi

14h00 - 18h30

Vendredi

8h15 - 11h45

 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes sanitaires indiquées à la porte d’entrée du bâtiment communal.

Merci pour votre compréhension.

Ell, le 15 mai 2020

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ell 

Kleng Iwwerraschung vun der Eller Schoul

Als kleng Iwwerraschung an dëser komescher an ongewinnter Zäit vum Confinement mam Slogan „Mir bleiwen doheem“, haten d’Jofferen an d‘Schoulmeeschtere vun der Schoul um Fräschepillchen d’Iddi, de Kanner d’Zäit doheem mat engem klenge Cadeau ze verschéineren. D’Gemeng war begeeschtert fir matzemaachen, an esou krut all Kand vum Ouschterhues ee Sprangseel respektiv Raquette geschenkt. Hei e puer Impressioune vu begeeschterte Kanneraen. D’Léierpersonal seet alle Kanner, allen Elteren, der Maison Relais, an deem ganze Gemengepersonal EE GROUSSE MERCI fir déi gutt Zesummenaarbecht an Hëllef an deene leschte Wochen. Bleift gesond!

 

  

 

Info

D' Finale vun der Coupe scolaire nationale vum 5. Juli ass och wéinst dem COVID-19 annuléiert.

______________________________________________________________________________

 

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)