• 1

 

Campagne Unicef 13/01/2020 - 18/01/2020

Unicef Lëtzebuerg informéiert, dass eng Campagne vun hinnen des Woch bei eis an der Gemeng stattfënnt.

Bei dëser Campagne ginn hir Equippen bei d’ Leit heem schellen, fir se iwwert d’ Aarbecht vun UNICEF ze informéieren a fir hinnen d’ Geleeënheet ze ginn sech anzeschreiwe fir reegelméissegen Donateur vun hirer Organisatioun ze ginn.

Hir Leit si vun Méindes de 13/01 bis Samschdes, den 18/01 an der Gemeng ënnerwee.

Se huelen zu kengem Zäitpunkt boer Suen. Et geet, wéi gesot drëm d’Leit z’informéieren a reegelméisseg Donateuren ze rekrutéieren iwwert de Wee vun enger Inscriptioun iwwer iPad. Doriwwer eraus kënnen se sech mat engem Badge ausweisen an hu Kleeder mat dem Numm a Logo vun der Unicef.

 


Unicef Luxembourg nous informe qu'une campagne aura lieu cette semaine dans notre commune. La campagne aura lieu du 13 janvier au 18 janvier. Les gens que vous allez rencontrer, ne vont pas accepter de l'argent "liquide", ils vont collecter les informations des futurs donateurs via tablette. Les personnes sont munies d'un badge et leurs habits portent le logo de l'Unicef.

 

 

Mir hunn och d’Police iwwert eis Campagne informéiert.

UNICEF Luxembourg

6, rue Adolphe Fischer | L-1520 Luxembourg
Tél. : +352 44 87 15 – 22 | Email : mbeck@unicef.lu
Suivez-nous sur FacebookInstagramTwitterYouTubeunicef.lu


 

Ausdeele vu Valorlux Tuten

Eng gutt Noriicht fir vill Leit, an Zukunft braucht dir nit extra op d'Gemeng ze rennen, fir just ee Rouleau blo Tuten (Valorlux) sichen ze kommen.

De Schäfferot huet decidéiert dass 2 mol am Joer, jeeweils 2 Rouleauen der bloer Tuten un all Stot verdeelt ginn. Dëst wäert am Mäerz an am September geschéien, dee Moment wou de Gemengebuet Inform' Ell ausgedeelt gëtt.

Natierlech kënnt dir op d' Gemeng nach Tute siche kommen, sollten déi 4 Rouleauen pro Joer nit duergoen.

Mir wollten Iech och matdeelen, dass fir déi gro Poubelle keng nei Vignette verschéckt ginn, vu dass d'Ëmstellung op déi nei Poubelle jo virun der Dier steet. Dir kritt och nach weider Informatiounen dozou an noer Zukunft.

 


 

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)