• 1

 

Avis vun der Par Atertdall

D' Par Atertdall deelt mat, dass fir Nationalfeierdag dëst Joer aus bekannte Grënn keng Te Deum-Feieren an eise Kierche wäerten gehale ginn.
Ab dem Weekend vum 20. Juni wäerten erëm reegelméisseg Massen stattfannen an zwar ausschliisslech an de Kierchen zu Biekerech, Ell, Groussbus, Préizerdaul, Réiden (hei all Sonndeg owes, wéi gewinnt), Useldeng, Viichten a Wal. All Informatiounen heizou op dem Internetsite https://web.cathol.lu/1/paroisses/par-atertdall-sainte-claire (ab e Samschdeg).
All dës Kierchen ginn no den Reegele vun der Santé amenagéiert. 

Kleng Iwwerraschung vun der Eller Schoul

Als kleng Iwwerraschung an dëser komescher an ongewinnter Zäit vum Confinement mam Slogan „Mir bleiwen doheem“, haten d’Jofferen an d‘Schoulmeeschtere vun der Schoul um Fräschepillchen d’Iddi, de Kanner d’Zäit doheem mat engem klenge Cadeau ze verschéineren. D’Gemeng war begeeschtert fir matzemaachen, an esou krut all Kand vum Ouschterhues ee Sprangseel respektiv Raquette geschenkt. Hei e puer Impressioune vu begeeschterte Kanneraen. D’Léierpersonal seet alle Kanner, allen Elteren, der Maison Relais, an deem ganze Gemengepersonal EE GROUSSE MERCI fir déi gutt Zesummenaarbecht an Hëllef an deene leschte Wochen. Bleift gesond!

 

  

AVIS

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

De Schäfferot vun der Gemeng Ell deelt Iech mat dass d’Büroe vun der Gemeng fir de Public ab dem 25. Mee 2020 erëm zu de gewinnten Zäiten op sinn.

D’Ëffnungszäite vun der Gemeng sinn:

 

Méinden

8.15 - 11.45

Mëttwoch

8.15 - 11.45

Donneschden

14.00 - 18.30

Freiden

8.15 - 11.45

 

Mir erënneren drun dass nach ëmmer déi virgeschriwwe Virsiichtsmoossnamen ze respektéiere sinn.

Merci fir Äert Verständnis.

 

Ell, de 15 Mee 2020

De Schäfferot vun der Gemeng Ell

 

 


 

AVIS

Chères citoyennes, chers citoyens,

 

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ell vous informe que les bureaux de l’administration sont de nouveau ouverts pour le public à partir du 25 mai 2020 pendant les heures d’ouvertures habituelles :

 

Lundi

8h15 - 11h45

Mercredi

8h15 - 11h45

Jeudi

14h00 - 18h30

Vendredi

8h15 - 11h45

 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes sanitaires indiquées à la porte d’entrée du bâtiment communal.

Merci pour votre compréhension.

Ell, le 15 mai 2020

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ell 

 

Info

D' Finale vun der Coupe scolaire nationale vum 5. Juli ass och wéinst dem COVID-19 annuléiert.

______________________________________________________________________________

 

Certificat des autorisations de bâtir

Publication des autorisations de bâtir

Conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, Veuillez trouver ci-joint le relevé des autorisations de bâtir. Le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire, pendant le délai durant lequel l’autorisation est susceptible de recours.

Relevé des autorisations de bâtir délivrées. (Toutes les autorisations en phase de publication sont affichées)