• 1

Gemeng Ell

Biergerbedeeligung Ell 2030

De Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Ell leet Wäert op Participatioun vu senge Bierger fir déi zukënfteg Entwécklung vun der Gemeng mat ze gestalten.
D’ Gemengeresponsabel hunn Interêt datt d’ Evolutioun souwuel nohalteg wéi och sozial gepräägt sollt sinn.
D’ Meenung vun eise Bierger ass eis wichtig, är Iddien a Visiounen, wéi eis Gemeng sech kéint verbesseren si gefrot.
Dofir kommt w.e.g. an den Centre Camille Ney an diskutéiert mat eis.

 

Inform' Ell N° 1/2019

Raider Online