Collège échevinal

 

Bourgmestre

Monsieur Armand SCHUH

 

 Monsieur Armand SCHUH, bourgmestre

Armand.Schuh@ell.lu

+352 621 744 684

Champs de compétences:

 • Conseil Communal
 • Bâtisses
 • Sécurité
 • Vie sociale

1. échevin

Monsieur Henri Rasqué

Henri Rasqué, 1er échevin de la commune d' Ell

Henri.Rasque@ell.lu

+352 661 791 221

Champs de compétences:

 • Personnel
 • Finances
 • Enseignement (Ecole, Maison Relais)
 • Loisirs (Culture, Sports, Associations et chasse)

Iwwer mech

No de Gemengewalen vum 08. Oktober 2017 krut ech déi vertrauensvoll Aufgab fir 1. Scheffen vun der Gemeng Ell fir di nächst sechs Joer kënnen ze sinn. Duerch meng aktiv Participatioun am Veräinsliewen hunn ech gemierkt wéi wichteg et ass  dass jiddereen, onofhängeg vun Alter oder Nationalitéit seng Plaz an eiser klenger ländlecher Gemeng fënnt. All Bierger  deen dat wëllt,  soll kenne mathëllefen eppes ze bewierken. D’ Biergerbedeeligung, sief et am Veräinsliewen, an de Commissiounen oder an Aarbechtsgruppen ass ee wichtige Punkt an der Zukunftsgestaltung vun der Gemeng Ell. Do dernieft ass et wichteg  das di elementar Pilieren vun enger Gemeng, Administratioun, Techneschen Service, Schoul an Kannerbetreiung ëmmer erëm moderniséiert an ugepasst ginn. Eisen Populatiounswuestum soll moderat bleiwen an ëmmer am Equiliber mat den Infrastrukturen sinn. D‘ Zesummeschaffen vun deenen eenzelnen Gemengen aus dem Kanton Réiden an deenen gemeinsamen Syndikater a Servicer muss an Zukunft iwwerschafft an  verbessert ginn.

A propos de moi

Suite aux élections communales du 08 octobre 2017 le poste du 1er échevin m’a été attribué pour les prochains six ans. Par ma participation dans divers clubs je me suis rendu conscient qu’il est indispensable que  chacun trouve sa place dans notre petite commune rurale indépendamment de son âge et de sa nationalité. Chaque citoyen, qui le désire, pourra s’investir dans la commune. La participation des citoyens, soit dans les clubs, soit dans les commissions et groupes de travail est un point important pour l’avenir proche de la commune d’Ell. A côté de ceci il est important à veiller que les piliers phares d’une commune, c’est à dire, l’administration, le service technique, ainsi que l’enseignement et la garde des enfants soient adaptés aux défis futurs.  Un autre objectif est des garder en équilibre la croissance de la population avec les infrastructures publiques. La promotion de la collaboration entre les communes du canton de Redange au niveau des syndicats et services devra être un point fort du conseil communal actuel.

 


 

2. échevin

 

Monsieur Georges Weis

Georges Weis, 2ième échevin de la commune d'Ell

Georges.Weis@ell.lu

+352 691 629 762

 Champs de compétences:

 • Environnement
 • Mobilité
 • Infrastructures
 • Agriculture