KLIMAPAKT AM REIDENER KANTON / PACTE CLIMAT DANS LE CANTON DE REDANGE

Klimapakt am Réidener Kanton


Di 10 Gemenge vum Réidener Kanton maachen zënter 2013 beim Klimapakt mat. D’Zil ass fir um Territoire vum Réidener Kanton méi nohalteg mat eise Ressourcen ëmzegoen a méiglechst vill CO2 anzespueren. Dëst soll erfolgen duerch: Eng besser Notzung vun der Energie (Energieeffizienz) méi erneierbar Energien An all Gemeng ass ee Klimateam aktiv, wou nieft politeschen an administrative Gemenge-Vertrieder och Bierger dra vertruede sinn. An dësem Team gi Klimaschutz-Moosnamen an der Gemeng ausgeschafft. Fir méi Informatiounen:

https://www.klima.lu

Facebook: Klimapakt Réidener Kanton

https://www.pacteclimat.lu


Les 10 communes du Canton de Redange ont signé le Pacte Climat en 2013. L’objectif est de mieux préserver nos ressources naturelles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur tout le territoire du Canton de Redange. Ceci est réalisé par : une meilleure utilisation de l’énergie plus d’énergies renouvelables Dans chaque commune, un « Klimateam » est actif, où des représentants politiques, des membres du personnel administratif et des citoyens sont membres. Dans ce Klimateam, des mesures de protection du climat sont élaborées pour la commune. Pour plus d’information :

https://www.klima.lu

Facebook : Klimapakt Réidener Kanton

https://www.pacteclimat.lu


Contact : Caroline Schmit & Stéphane Devillet 43, Grand-Rue L-8510 Redange /Attert T: 26 62 08 01 22/26

klima@klima.lu